Kıymetli evrak, üzerinde yazılı hakkın senede sıkı sıkıya bağlı olduğu, bu nedenle hakkın ancak bu belgeyle talep edilebileceği ve bu belgeyle devredilebildiği senetlerdir. Kıymetli evrak, alacaklının veya hak sahibinin elinde bulunur. Borçlunun vaadini ve alacaklının hakkını gösterir. Alacağı gösteren alelade senetlerden önemli farkları vardır. Bu farkları anlayabilmek için özellikle kıymetli evrakın özelliklerinin bilinmesi gerekir.

Türk Ticaret Kanunu’nda kıymetli evraka ilişkin genel hükümlerde, kıymetli evrakın tanımı yapılmıştır. Kıymetli evrak; öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez (TTK m. 645).

Kıymetli Evrak Türleri:

  • Poliçe, çek, bono, tahvil
  • Anonim ve paylı komandit şirketlerde pay senetleri ve ilmühaberler,
  • Makbuz senedi, varant, konşimento, ipotekli borç senedi, irat senedi, rehinli tahvilat,
  • İpotekli borç senedi, Rehinli tahvilat ve İrat senedi,
  • İntifa senetleri, tahvil, kupon.